# LeetCode 189、轮转数组

# 一、题目描述

给定一个整数数组 nums,将数组中的元素向右轮转 k 个位置,其中 k 是非负数。

示例 1:

输入: nums = [1,2,3,4,5,6,7], k = 3 输出: [5,6,7,1,2,3,4] 解释: 向右轮转 1 步: [7,1,2,3,4,5,6] 向右轮转 2 步: [6,7,1,2,3,4,5] 向右轮转 3 步: [5,6,7,1,2,3,4]

示例 2:

输入:nums = [-1,-100,3,99], k = 2 输出:[3,99,-1,-100] 解释: 向右轮转 1 步: [99,-1,-100,3] 向右轮转 2 步: [3,99,-1,-100]

提示:

 • 1 <= nums.length <= 10^5
 • -2^31 <= nums[i] <= 2^31 - 1
 • 0 <= k <= 10^5

# 二、题目解析

# 三、参考代码

# 1、Java 代码

// 登录 AlgoMooc 官网获取更多算法图解
// https://www.algomooc.com
// 作者:程序员吴师兄
// 添加微信 278166530 获取最新课程
// 代码有看不懂的地方一定要私聊咨询吴师兄呀
// LeetCode 189、轮转数组:https://leetcode.cn/problems/rotate-array/
class Solution {
  public void rotate(int[] nums, int k) {

    // 1、对 k 进行取余操作
    k %= nums.length;

    // 第一步,翻转整个数组
    reverse(nums, 0, nums.length - 1);
    // 第二步,翻转前 k 个元素
    reverse(nums, 0, k - 1);
    // 第三步,翻转后面的所有元素
    reverse(nums, k, nums.length - 1);
  }

  // 翻转区间 [ start , end ] 里面的元素
  public void reverse(int[] nums, int start, int end) {
    while (start < end) {
      int temp = nums[start];
      nums[start] = nums[end];
      nums[end] = temp;
      start += 1;
      end -= 1;
    }
  }
}